Hlavná stránka Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
§1 Platnosť, informácie pre zákazníkov
Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky platia vždy v čase uzavretia zmluvy v aktuálnej verzii a upravujú všetky zmluvné podmienky, ponuky, dodávky a iné obchodné vzťahy medzi MRS diely a jej zákazníkmi (spotrebitelia a podnikatelia). Platnosť ostatných podmienok alebo obchodných podmienok, ktoré sa odlišujú od našich obchodných podmienok, je vylúčená a už na tomto mieste ich výslovne odmietame.
 
§2 Uzavretie zmluvy
(1) Ponuky na internete predstavujú nezáväznú výzvu, určenú Vám. Jej cieľom je podnietiť Vás k tomu, aby ste si kúpili určité tovary.
(2) Po zadaní Vašich údajov a stlačení tlačidla objednať zrealizujete záväznú objednávku vo veci uzavretia kúpnej zmluvy. Záväznú objednávku môžete zrealizovať aj telefonicky.
(3) K plneniu zmluvy a/alebo uzavretiu obchodu príde až po tom, ako zákazku potvrdíme spolu so stanovením jej rozsahu. Ponuku, ktorú sme prijali prostredníctvom internetu, sme oprávnení prijať v lehote jedného pracovného dňa spolu s poslaním potvrdenia zákazky prostredníctvom mailu. Po tom, ako bez odozvy uplynie lehota, uvedená vo vete 1, sa považuje Vaša ponuka za odmietnutú. To znamená, že viac nie ste viazaní Vašou ponukou (zároveň Vám nevznikajú Vaše nároky voči nám). V prípade telefonickej objednávky sa uzavrie kúpna zmluva, ktorú bezodkladne akceptujeme. Zmeny, doplnenia, vedľajšie dojednania a pod. v rámci potvrdenia zákazky si vyžadujú písomnú formu, bežnú pre spoločnosť. Vyššie uvedené platí aj o samotnej podmienke písomnosti.
 
§3 Informovanie zákazníkov: Uchovanie znenia zmluvy
Vašu objednávku, ako aj príslušnú zmluvu (napr. druh produktu, cena a pod.) budeme uchovávať. Všeobecné obchodné podmienky Vám pošleme na požiadanie. Naše všeobecné obchodné podmienky si však môžete stiahnuť aj prostredníctvom našej webovej stránky. Ako zaregistrovaný zákazník sa môžete dostať k všetkým Vašim predchádzajúcim objednávkam (vrátane potvrdenia o kúpe) prostredníctvom prihlasovacích údajov zákazníka.
§4 Informovanie zákazníka: Informácia o oprave
Svoje zadané údaje môžete pred zrealizovaním objednávky zmeniť tak, že kliknete na tlačidlo, ktoré slúži na vymazanie zadaných údajov. V priebehu samotnej objednávky Vás budeme informovať o ďalších možnostiach úpravy, Proces objednávania môžete kedykoľvek úplne ukončiť uzavretím okna prehliadača.

§5 Výhrada vlastníckeho práva
Predmet kúpy zostáva až do uhradenia jeho ceny v plnej výške našim majetkom. Okrem toho zostáva každý nami dodaný tovar našim majetkom, pokým si zákazník nevyrovná všetky pohľadávky, vyplývajúce z obchodného vzťahu. Založenie alebo prenesenie tovarov, na ktoré sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva, nie je povolené.

§6 Premlčanie Vašich nárokov na záruku
(1) Na naše tovary sa vzťahujú práva na záruku.
(2) Podnikateľ: Vaše nároky na záruku z dôvodu nedostatkov na predmete kúpy sú premlčané – nezávisle od právneho základu – jeden rok od prenesenia rizika, pričom povinnosť preukázať nedostatok znášate Vy. Z tohto nariadenia sú vyňaté nároky z dôvodu nedostatkov, ktoré nečestne zamlčíme a nároky zo záruky, ktoré sme prevzali za charakter veci. V prípade týchto vyňatých nárokov platia zákonné lehoty premlčania. Predpoklad nedostatkov podľa §924 Všeobecného obchodné zákazníka je v každom prípade vylúčený.
(3) Nezabudnite prosím na skutočnosť, že v prípade nedostatkov na tovaroch tieto pošlete späť našim dodávateľom a že v tejto súvislosti potrebujete nasledujúce podklady: Potvrdenie/ faktúra o odbornej montáži, ako aj správa servisného pracoviska o vzniknutej chybe (popis chyby, správa z diagnostiky chyby (kód chyby), pri elektrických zabudovaných dieloch okrem toho potrebujete potvrdenie o správnom zabudovaní v súlade s našimi „predpismi o zabudovaní“ (napr. pri klimatizačných kompresoroch), ako aj – ak tento existuje – záručný list. Lehota spracovania môže dosiahnuť štyri až šesť týždňov.

§7 Záruka v prípade použitého tovaru
(1) Vaše nároky z dôvodu nedostatkov pri použitých tovarov (tovarov po generálnej oprave) sú premlčané - nezávisle od právneho základu – do jedného roka od odovzdania predaného tovaru Vám. Z tohto nariadenia sú vyňaté nároky z dôvodu nedostatkov, ktoré nečestne zamlčíme a nároky zo záruky, ktoré sme prevzali za charakter veci. V prípade takýchto nárokov platia zákonné lehoty premlčania.
(2) Nezabudnite prosím, že v prípade použitého tovaru potrebujete podklady, uvedené v § 6 ods. 3.
 
§8 Vrátenie tovaru
(1) Nadobudnuté tovary je možné vrátiť v lehote štrnástich dní odo dňa kúpy. Vrátanie tovaru je možné akceptovať iba s platnou faktúrou a s originálnym balením, okrem toho nemôžu produkty vykazovať žiadne stopy používania (stopy zabudovania). Ste tiež povinný uhradiť prípadnú stratu hodnoty tovaru, keď je možné stratu hodnoty pripísať Vášmu narábaniu s tovarom, resp. ak za túto stratu hodnoty priamo zodpovedáte Vy.
(2) Z práva na vrátenie sú vylúčené kvapaliny (oleje), elektrické časti, ako aj tovary so zľavou.
 
§9 Zákaz zúčtovania, spätného zadržania a odstúpenia
Zákazník nemá právo na zákaz zúčtovania, spätného zadržania a odstúpenia, okrem prípadov, keď ide o nesporné alebo právoplatne stanovené pohľadávky, ktoré vychádzajú z rovnakého zmluvného pomeru s nami. Odstúpenie pohľadávok, ktoré sú zamerané voči nám, je vylúčené. Naše práva na kompenzáciu nie sú nijako obmedzené.
 
§10 Obmedzenie ručenia
(1) Vylučujeme ručenie za škody, spôsobené ľahkou nepozornosťou, ak v prípade týchto škôd nejde o škody, vyplývajúce z ohrozenia života, tela alebo zdravia človeka alebo zo záruk alebo ak nimi nie je dotknutý Zákon o ručení za produkty. Podnikatelia v zmysle obchodného zákonníka sú povinní dokázať existenciu zámeru alebo hrubej nedbanlivosti. Voči podnikateľom je vylúčené ručenie za ušlý zisk a iné vyplývajúce škody.
(2) Neručíme za nedostatky, ktoré vznikli primeraným opotrebovaním, zámerným poškodením (zo strany iných), nedbanlivosťou, nevhodným použitím alebo zabudovaním, ako aj zneužitím, zmenou alebo opravou tovarov bez nášho súhlasu. (3) Naši zamestnanci nie sú oprávnení poskytovať informácie alebo realizovať prísľuby vo veci nami dodaných tovarov, tieto úkony sú platné iba vtedy, keď ich vedenie spoločnosti potvrdí písomne.

§11 Oprávnené súdy
Vo veci sporov, vyplývajúcich z tejto zmluvy, sú oprávnené rozhodovať výlučne súdy v mieste sídla spoločnosti (Bratislava). Platí s l o v e n s k é právo, kolízne právo a ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovarov (Dohovor OSN o kúpe tovarov) sú vylúčené. Jazykom tejto zmluvy je slovenský jazyk.